6-ugers Vejlednings- og opkvalificeringsforløb - Fasit ID 90.885

>  Formålet er at afdække, udvikle og optræne borgerens arbejdsmæssige ressourcer ud fra en
     helhedsorienteret afklaring og indsats.

>  Målet er, at borgeren har et fyldestgørende CV og et konkretiseret beskæftigelsesmål.
>  Målet er yderligere at afklare borgerens motivationsgrad samt udarbejde et oplæg til, hvilke
     indsatser og støttemuligheder borgeren kan profitere af ift. fremtidig 
tilknytning til
     arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Målgruppe

>  Målgruppen er alle borgere over 30 år, der modtager kontanthjælp og som er aktivitetsparate.
>  Målgruppen har forskellige grader af psykosociale problemstillinger og sundhedsmæssige
    problemer.

>  Delmålgrupperne er opdelt som 1) borgere, som har et beskæftigelsesmål ved opstart af
    forløb og 2) borgere, som endnu ikke har et beskæftigelsesmål ved opstart af forløb.

>  Der stilles ikke krav om specifikke forudsætninger for deltagelse.

Indhold

>  Forløbet varer i alt 30 timer, som løber over 6 uger.
>  Timerne er fordelt på 3 individuelle samtaler af 1 time og 6 undervisningsgange af 4,5 time.
>  I den individuelle indsats indgår 1) helhedsorienteret afklaring, 2) afstemning
     af 
beskæftigelsesmål ift. skånebehov og kompenserende ordninger, 3) afklaring af
     motivation, 4) råd og vejledning om fremtidige indsatser, 5) evaluering.
>  Temaerne for undervisning er udfordringer, kompetencer, ressourcer, beskæftigelsesmål, CV,
    arbejdsmarked, virksomheder, mindfulness, sundhed.

>  Holdundervisningen er baseret på oplæg, workshop i form af individuelt arbejde med støtte,
     individuel sparring, makkerskabs- og gruppefeedback.

>  Borgere har mulighed at afprøve job- eller uddannelsesønsker via fx 
     kortere 
”snusepraktikker”. Der indgår ligeledes mulighed for opkvalificering via
     længerevarende praktikker eller løntilskud.

Metode

>  Som grundlæggende princip anvendes en individuel, håndholdt og tilpasset indsats
    med fokus på relationsarbejde.
>  Tilgangen til borgeren er at anerkende, motivere, og støtte borgeren i at tage ansvar
     for eget liv, så borgeren udvikler ejerskab og nye kompetencer.
>  Der anvendes et helhedsperspektiv ift. at sikre en helhedsorienteret afklaring.

Samarbejde

Specifikke ønsker bedes angivet i tilmeldingen.