Fastholdelsesmentor - Fasit ID 90.938

Formål

Mentorarbejdet har som formål fastholde borgeren i aktiviteter samt at motivere
borgeren og løfte borgerens selvmotivation, hjælpe til at borgeren øger troen på egne
evner og muligheden for en anden fremtid samt forbedrer borgerens hverdags- og
arbejds-/uddannelsesmæssige mestring, således at den enkelte borger enten kan opnå
og bibeholde tilknytning til arbejds-/uddannelsesmarkedet eller nærme sig dette.

Det kan f.eks. være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen, støtte til at kontakte jobcentret eller lægen mv. Det kan også være støtte til at fjerne praktiske hindringer for, at personen kan begynde et arbejde, fx hjælp til jobsøgning, besøg på virksomheden inden ansættelse, eller hjælp med at benytte offentlig transport mv.

Målgruppe

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygdagpengemodtagere, revalidender og borgere i ressourceforløb, som er i gang med en aktivitet og har behov
for støtte til fastholdelse.

Indhold

Eksempler på indhold:


> Støtte til håndtering af sociale, fysisk eller psykiske udfordringer, herunder fx hjælp til at komme op om morgenen, fremmøde hos egne læge/jobcenteret, benytte offentlig transport mv.

> Støtte til ansøgning om bevilling af fx enkeltydelser, hjælpemidler eller lignende

> Fastholdelse i praktik, uddannelse eller behandlingstilbud
> Fastholdelse i praktik/uddannelse

> Opfølgning på overholdelse af jobplan (jobcentret orienteres omgående ved fravigelse)

> Overgang til ordinært job eller løntilskud
> Afsluttende rapport med gennemgang af hele forløbet

Metode

Borgeren støttes og fastholdes i aktiviteter via en vedholdende og anerkendende tilgang til borgeren, hvor mentor afhængig af behov og Jobcenterets bestilling bidrager med fx kontakt, rådgivning og inspiration, støtte og hjælp til sikring af, at aftaler, arbejdsvilkår og eventuelle skånebehov tilgodeses og overholdes på arbejdspladsen/ uddannelsesstedet, sikring af, at jobplan/aftaler med jobcenteret overholdes, samt støtte og fastholdelse ift. andre tilbud og praktiske gøremål, som fx at træne borgere i at komme rettidig op om morgenen, træning i fx at anvende offentlige transportmidler, have én udenforstående at vende udfordringer med, ligesom vi er vant til at deltage i møder med egen læge eller støtte til fremmøde ift. andre aftaler i social- og sundhedssektoren, fx misbrugsbehandling, genoptræning, udredning, og/eller støtte og hjælpe borgeren med hensyn til fx ansøgninger ift. SOF og andre forvaltninger mv.

Der er naturligvis fokus på, at de delmål og mål, der aftales med hver enkelt borger, er realistiske og opnåelige, ligesom den faste kontaktperson løbende følger op på de aftale delmål og mål, ikke blot i forhold til, om målene er nået, men også ift. om indsatsen er tilstrækkelig, eller om der evt. med fordel kan igangsættes andre eller flere indsatser/aktiviteter.

Opfølgning i praktik

Fastholdelsesmentor kan ikke alene anvendes til at følge op praktik. Det vil sige, fastholdelsesmentor kan ikke alene bruges til at få beskrivelser af praktikken.

Hvis der er en fastholdelsesmentor tilknyttet borger, som er i praktik, vil det være naturligt, at mentoren følger op på, hvordan det går i praktikken og beskriver det i progressionsrapporten. Men det er kun, hvis mentoren har andre opgaver, jf. ovenfor, som primær opgaver.

I forbindelse med opfølgning på praktik med behov for fx arbejdsevnebeskrivelse bør der eksempelvis i stedet bookes et 1C forløb, som dog heller ikke alene kan anvendes til opfølgning på praktik, men bør indeholde andre af de fastsatte aktiviteter i rammeaftalen.