Fleksjobforløb - meget støttebehov - Fasit ID 90.980

Formålet med forløbet er etablering af virksomhedspraktik med mål om efterfølgende ansættelse i fleksjob samtidig med, at der arbejdes helhedsorienteret og støttende med borgeren.

Målgruppe

Målgruppen er fleksjobvisiterede ledige med stort støttebehov.

Indhold

>  Individuelle samtaler mhp. på støtte og vejledning ift. psykiske, fysiske og sociale
    udfordringer.
>  Individuel indsats ift. afklaring/konkretisering af jobmuligheder, skånebehov og
     muligheden for kompenserende ordninger.
>  Individuel hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgninger til bred og intensiv søgning.
>  Forberedelse til job-/praktiksamtale.
>  Indsats i forhold til mestring af sygdom og smerter.
>  Støtte- og fastholdelsesindsats ift. at indgå i behandlingstilbud og relevante
     tværfaglige indsatser.
>  Afklaring af praktikønsker og –mål.
>  Etablering af målrettet praktik.
>  Støtte til etablering af fleksjob i forlængelse af praktik.
>  Forberedelse til jobsamtale.
>  Etablering af målrettet praktik .
>  Opfølgning i praktik mhp. efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Metode

DEKRA Job er meget opmærksom på vigtigheden af, at der skabes en konstruktiv og god relation til borgeren, hvor det afgørende er, at der skabes tillid. Tillid og relation er således ligeledes meget vigtigt for, at borgeren tør være åben omkring både sociale, familiemæssige og andre barriere, hvilket er udgangspunkt for, at der i det hele taget kan arbejdes helhedsorienteret med vedkommende. I det helhedsorienterede arbejde med den enkelte borger, er der således afsat tid til at lytte til borgerens egenforståelse af udfordringer, samt ikke mindst vedkommendes egne ønsker og drømme for fremtiden.

For at sikre en helhedsorienteret indsats er der endvidere i høj grad tale om et samarbejde mellem borger og DEKRA Job-kontaktperson, hvor borgeren inddrages i eget liv, i arbejdet med at finde ud af, hvordan vedkommende hjælpes bedst muligt. Der er fokus på, at der arbejdes med, at borgeren tager ansvar for eget liv og egen fremtid. Borgeren medinddrages således aktiv ift. at beslutte, hvad der skal til, for at vedkommende får det bedre, hvordan barrierer kan overvindes, hvad vedkommende selv kan gøre, samt hvad der skal til, for at vedkommende kan komme i fleksjob.