Virksomhedsrettet forløb - lidt støttebehov - Fasit ID 90.884

Formål

Formålet med tilbuddet er, at borgeren hurtigst muligt under forløbet overgår til virksomhedspraktik, job eller uddannelse. Borgerne i målgruppen for tilbuddet
forventes at være i stand til at deltage i aktivering, herunder praktik, job eller uddannelse i minimum 25 timer/ugen.

Målgruppe

>  Målgruppen er revalidender (herunder kontakthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere,
    som vurderes at være i målgruppen for revalidering), sygedagpengemodtagere
    og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
>  Borgerne forventes at være forholdsvist ressourcestærke og klar til at indgå i
    virksomhedspraktik.
>  Borgerens skal være i stand til at møde 25 timer/ugen.

Indhold

>  Fastsættelse af beskæftigelsesmål (hvis ikke angivet i bestillingen eller jobplan).
>  Afklaring af skånebehov.
>  Oplæg til timeprogression.
>  Beskrivelse af arbejdsopgaver.
>  Etablering af praktik (når beskæftigelsesmål og plan er godkendt af jobcentret).
>  Beskrivelse af tiltag under praktik- eller uddannelsesforløb, fx justering i arbejdstid
    eller opgaver samt resultat af de tiltag, som er afprøvet.
>  Beskrivelse af funktionsevne (Såfremt borgerne er i tilbuddet under praktikforløb).
>  Udarbejdelse af APV (Såfremt borgerne er i tilbuddet under praktikforløb.

Metode

Der lægges stor vægt på at inddrage borgere aktivt både i forhold til valg af relevante aktiviteter/redskaber og i relation til afklaring og aftale om de delmål og mål, der på forløbet skal arbejdes hen imod. Den aktive inddragelse af borgeren er erfaringsmæssigt yderst vigtigt for at sikre motivation og ejerskab, samt at der aktivt samarbejdes for at nå de aftalte delmål/mål, således at der kan skabes progression for den enkelte borger hen imod job eller uddannelse. Der er endvidere fokus på, at der ligeledes sideløbende sættes mål for andre fokusområder, hvor en indsats på området vurderes at kunne hjælpe borgeren tættere på at nå de aftalte mål for borgerens udvikling hen imod job/ uddannelse.