Besøg os på Facebook Besøg os på LinkedIn Besøg os på Instagram
Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


DEKRA har en række politikker der regulerer vores måde at agere, samarbejde og omgås hinanden.

DEKRA RUSMIDDELPOLITIK

Formålet med DEKRAs rusmiddelpolitik er at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejdere og kursister. Alkohol må ikke indtages i arbejds- og undervisningstiden, og øvrige rusmidler er forbudt på uddannelsescenteret. Det er ikke tilladt for hverken medarbejdere eller kursister at møde påvirket på arbejde/til undervisning. Der er nul-tolerence ift. alkohol- og øvrige rusmidler

Overtræder kursisten denne politik, vil kursisten blive bortvist. Overtræder medarbejderen denne politik, vil overtrædelse blive behandlet efter gældende regler.

DEKRA RYGEPOLITIK

Formålet med vores rygepolitik er at sikre at ingen på vores uddannelsescentre ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Dette medfører, at der ikke må ryges i forbindelse med undervisningen, heller ikke hvis denne foregår udendørs. Der er udendørsfaciliteter (afmærkede) til vores ansatte og kursister der ønsker at ryge i pauserne – og vi henviser til at disse benyttes.

Overtræder medarbejdere eller kursister denne politik, vil det afstedkomme en advarsel. I gentagelsestilfælde vil kursisten blive bortvist. Medarbejdernes overtrædelse vil blive behandlet efter gældende regler.

DEKRA SIKKERHEDSPOLITIK

Formålet med vores sikkerhedspolitik er at skabe tryghed i undervisningen for vores kursister og medarbejdere, og i tilfælde af en krisesituation, gennem en korrekt håndtering, at begrænse skaden mest muligt.

I en pludselig opstået ulykke eller krisesituation skal krisestyringen medvirke til at begrænse skaderne på personer og bygninger. Det er det professionelle redningsberedskab såsom politi, brandvæsen og ambulancefolk der er ansvarlige for krisestyringen, når de er kommet frem til ulykkesstedet. Indtil da er det medarbejdere (ressourcepersoner) hos DEKRA, der professionelt håndterer den pågældende situation, efter infrastruktur og den udarbejdede beredskabsplan.

Ved indtrængen af personer med skydevåben, skal vores medarbejdere og kursister iagttage følgende:

  • Alarmér politi - ring 112 (forvent ikke at andre gør det)
  • Ring til vores hovednummer og informer om krisen
  • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren
  • Placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l.
  • Forbliv i lokalet indtil enten politiet eller en på uddannelsesstedet ansat person kalder jer ud.
  • Personen der modtager opkaldet på hovednummeret informerer resten af bygningen på fællesmail, intranet og evt. telefonisk/SMS.

DEKRA UNDERVISNINGSPOLITIK

Formålet med denne politik er at fremme kursisternes mulighed for at opleve et trygt, inspirerende og udviklende læringsmiljø. Dette sikres gennem kortlægning af uddannelsesinstitutionens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø samt udarbejdelse af handlingsplaner herfor.

Vi mener, at forudsætningen for et godt undervisningsmiljø sker gennem en demokratisk tilgang bestående af dialog og inddragelse, rettigheder og pligter - for den enkelte. Målet om et godt socialt lærings- og arbejdsmiljø nås, når DEKRAs ledelse, medarbejdere og vores kursister arbejder sammen i gensidig respekt og gode relationer.

DEKRA PRESSEPOLITIK

Formålet med vores pressepolitik er at sætte rammen for hvorledes vi ønsker at kommunikere med pressen. Vi vil gerne sikre et retvisende billede af vores virksomhed og arbejder i en åben og ærlig dialog baseret på gensidig respekt og professionalisme.

DEKRAs kommunikation med pressen går gennem vores PR ansvarlige for DEKRA. Interview og kontakt med medarbejdere hos DEKRA, der vedrører DEKRAS arbejde og opgaver, skal altid ske efter forudgående aftale med den PR ansvarlige, pressen og den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere og kursister har ret til at udtale sig som privatpersoner i medierne.

Såfremt den PR ansvarlige ikke er at træffe, henvises der til skriftlig henvendelse til samme, som vil tilstræbe at besvare alle henvendelser indenfor 48 timer. Henvendelse kan ske via telefonnummer 70 60 65 00 eller info@dekra.dk

DEKRA MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

Formålet med vores mangfoldighedspolitik er at anerkende forskelle blandt mennesker. Vi ser potentialet i den enkelte medarbejder og kursist, og vi ønsker at skabe muligheder for, at alle kan udvikle sig på arbejdet og i læringssituationen. Mangfoldighed handler om os alle, fordi vi alle har brug for at blive anerkendt – og vi har brug for at forskellige mennesker kommer i dialog, lever sammen og respekterer hinanden på trods af forskelligheder.

DEKRA ønsker, at skabe lige muligheder for medarbejdere og kursister. Vi mener, at vi herigennem bliver stærkere som virksomhed.