Besøg os på Facebook Besøg os på LinkedIn Besøg os på Instagram
Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Skolens pædagogiske grundlag bygger på DEKRAs værdier og strategi. Vi sætter kursisterne i centrum og arbejder med gensidig respekt. Vi arbejder med Fair Play.

Vore uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i velkvalificerede og motiverede lærerkræfter, der udvikler sig i og gennem deres undervisning, kontakt til branchen og videreuddannelse. De sætter retning gennem tydelige rammer for undervisningen, praksisnære tiltag og har en anerkendende tilgang til den enkelte, således at det giver mening for deltageren.

Lærerne er organiseret i team, og her arbejder man sammen om udviklingsmæssigt, at tilgå de faglige, didaktiske og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen.

Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik deltagerne møder på skolen. Der tages hensyn til deltagerens individuelle faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer.

Skolen tilrettelægger undervisningen således, at deltageren indgår i og skaber relationer – og drager videst mulig nytte af samværet om læring med andre deltagere.

DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJESLER

Undervisningen er som hovedregel opdelt i 2 forløb, hhv. et teoretisk og et praktisk forløb, der i videst muligt omfang inddrager deltagerens eventuelle erfaringer i relevante undervisningssituationer.

De almene og personlige kompetencer bringes i spil i den praksisnære undervisning – og skaber retning for den faglige læring.

PLANLÆGNINGSPRINCIPPER FOR UNDERVISNINGEN

Princippet i undervisningens planlægning bygger på at give deltageren retning samt betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning.

 • Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at deltageren motiveres til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger.
 • Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere.
 • Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed.

UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING

Differentieringen tager udgangspunkt i deltagerens forudsætninger og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for uddannelsens rammer, således at undervisningen i videst muligt omfang tilpasses deltagerens forudsætninger.  Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet.

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at deltagerens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling.

En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner.
 
I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel:

 • Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen.
 • Opgavemængden og opgavetypen.
 • Arbejdsmetoder og hjælpemidler.

DELTAGERINDFLYDELSE

Læreren søger at sikre deltagerens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte kursists opgave at arbejde med sine primære interesseområder inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver individuel.

Deltageren har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem projekter eller mere lærerstyrede opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i deltagerens formåen og foretrukne læringsform.

LÆRERROLLER OG DELTAGERSTYRING

Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller:

 • Som underviser, hvor han formidler af et veldefineret emne.
 • Som facilitator, hvor han sætter retning og rammerne for og understøtter læringsprocessen iblandt deltagerne.
 • Som faglig vejleder, når deltageren arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning.

Der lægges mere vægt på læringsprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at deltageren skal være aktiv.

LÆRINGSMILJØ

Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb tilrettelagt af læreren og deltageren. Den vil foregå som en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov.

LÆRERROLLE

Læreren vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med deltageren tilrettelægge arbejdet. Læreren vil give oplæg til de forskellige læringselementer og vil - alt efter behov - støtte kursisterne igennem processen.

DELTAGERROLLE

Deltageren skal selv være aktiv i forhold til læringsprocessen. Eventuelle udfordringer skal løses, fx i samarbejde med gruppen og/eller læreren (alt efter problemets art).

SIKKERHED

Vi har stort fokus på den enkeltes sikkerhed, og derfor lærer deltageren at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr – gennem de praktiske øvelser på øvelsesområdet. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.

KRAV TIL PRODUKT OG PROCES

Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige rapporter eller opgaveløsninger – i undervisningstiden.

EVALUERINGSPRAKSIS

Læreren gennemfører løbende evaluering – som dialog og skriftligt - så det sikres at delmål og uddannelsesmål bliver nået.

INDSATSOMRÅDER

Skolen arbejder konstant med udvikling af ”metoder og materialer” herunder er udvikling af IT støtteløsninger under stadig udarbejdelse og forbedring.

BEDØMMELSESKRITERIER

Arbejdsmarkedsuddannelser bliver afsluttet med bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Deltagerne bedømmes ud fra flg. kriterier:

 • Faglig vurdering
 • Om deltageren består krævede prøver/eksamener

Den faglige vurdering foretages af læreren. I vurderingen indgår fremmøde, deltagelse og opfyldelse af eventuelle delmål.

Hvis kurset afsluttes med - eller indeholder eksamener, vil det være en forudsætning at disse er bestået for at kurset som helhed er bestået.