Definition af mobning

På DEKRA EUD anvender vi den almindeligt anerkendte definition af mobning:
En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.

Forebyggelse af mobning

DEKRA EUD forebygger løbende mobning. Den væsentligste indsats sker løbende i undervisningen – undervisningsteam og ledelse holder hver uge et EUD møde, hvor de enkelte elever vendes. Hver gang vi påbegynder nye forløb, ryster vi klasserne sammen via introforløb, som er teamopbyggende.

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

  • At eleven fra første dag af oplever en fælles stemning. Her har vi udvalgt en dag, der begynder med morgenmad sammen med underviserne. 

  • Aktiviteter på skolen (undervisning, caféer, ture ud af huset, osv.) afvikles på en måde, hvor alle behandles med respekt.

  • At eleven orienteres om skolens studie- og ordensreglement gennem elevhåndbog og gennemgang af samme.

  • At eleven oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt.

  • At der er et nærvær med eleven, og at der ringes til eleven, hvis eleven ikke møder.

Procedure i forbindelse med mobning

 

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på DEKRA EUD grundforløb og hovedforløb. Hvis en lærer eller ansat er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles med det samme. Mobberen skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at dennes adfærd er uacceptabel.

Læreren, der har opdaget mobning, orienterer ledelse og lærerteam. Ledelsen sørger for, at mobberen konfronteres. Ledelsen kan iværksætte eventuelle sanktioner - jf. skolens studie- og ordensregler - og tage stilling til, om andre relevante parter skal orienteres.

Handleplan ved mobning

Skolen tilstræber – inden for få dage efter at mobningen er konstateret, at lave en foreløbig handlingsplan.

Handlingsplanen skal indeholde:

  • Tiltag rettet mod at afklare mobningens fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.

  • Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – fx i form af samtaler med chefkonsulent eller uddannelseschef.

  • Tiltag rettet mod konkret uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.

  • Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse, som mobningen foregår i.

  • Handlingsplanen skal indeholde en skitseret plan, herunder hvornår der evalueres på offerets situation samt på forandringer af klassekulturen.

I en situation, hvor en eller flere elever har udøvet konkret uacceptabel adfærd, konfronterer ledelsen eleverne noterer dette i et dokument med en kort beskrivelse af handlingerne. Uddannelseschefen kan desuden iværksætte eventuelle sanktioner.

Udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” (LBK nr. 316 af 5/4- 2017).

Hvad kan vi hjælpe dig med?