Nyheder

Nyhed fra d. 7. juni 2023

Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods ADR bekendtgørelse nr. 596 af 26/05/2023 er trådt i kraft. Den nye bekendtgørelse indfører bl.a. mængdegrænser for privates transport af fyrværkeri og flaskegas og ændrer i de nationale bestemmelser for vejtransport af husstandsindsamlet affald, der er farligt gods.

Bekendtgørelsen har fået opdateret fodnoten med:

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/2407 af 20. september 2022 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling og, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/1999 af 19. oktober 2022 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej.

Mængdegrænser og transport af fyrværkeri: Der er desuden indsat mængde grænser for, hvor meget fyrværkeri og flaskegas private må transportere til eget forbrug. Mængdegrænserne svarer til, hvad private må opbevare på bopælen af fyrværkeri og flaskegas. Desuden må fyrværkeri ikke transporteres samtidig med andet farligt gods.

Transport af affald, der er farligt gods: I bekendtgørelsens bilag 2 er de ændret i de nationale lempelser om særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, der er farligt gods. Ændringen imødekommer ønsker fra branchen og letter kommunernes indsamling af husholdningslignende affald, der er farligt gods fra bl.a. husstande og virksomheder.

Øvrige ændringer: Desuden er der sket redaktionelle justeringer og opdateringer i bekendtgørelsen. Samtidig er der indsat en bestemmelse om, at standarder, der henvises til i bekendtgørelsen og i ADR-konventionen, ikke indføres i Lovtidende.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2023.

Se bekendtgørelsen her

Færdselsstyrelsens nyhedsinfo

Nyhed fra d. 1. juni 2023

Danmark har den 29. maj 2023 tiltrådt Multilateral aftale M350

Vedr. transport af farligt gods i maskiner, apparater eller genstande under punkt 1.5.1 i ADR. Det betyder, at bestemmelserne i ADR ikke finder anvendes for brugte genstande, maskiner eller apparater tildelt UN nr. 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 eller 3548, når de transporteres til reparation, inspektion, vedligeholdelse, bortskaffelse eller genbrug forudsat, at indholdet er forsvarligt indelukket, og at der er truffet foranstaltninger for at forhindre enhver lækage af indhold under normale transportforhold.

Hvad kan vi hjælpe dig med?