Udbudspolitikken for DEKRA

Udbudspolitikken har til formål at orientere vores interessenter om DEKRA's formål med og forvaltning af udbuddene af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser.

Udbudspolitikken er beskrevet, så den omfatter det samlede uddannelsesudbud for alle DEKRA's selvstændige uddannelsescentre i Danmark, i forhold til de Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som de er godkendte til i Danmark.

Udbudspolitikken beskriver AMU udbuddet indenfor DEKRA Uddannelsers område i forhold til de af Undervisningsministeriet udmeldte budgetmål, love, bekendtgørelser og vejledninger på området herunder:

 • Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. LBK nr 7
  af 05/01/2023
 • Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. BEK nr. 1795 27/12/2018
 • Ministeriets Vejledning til uddannelsesinstitutioner marts 2019

DEKRAS udbudspolitik understøtter AMU-lovgivningens målsætninger, ved at:

 • bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med deres jobfunktion på arbejdsmarkedet og bidrage til deres videre kompetenceudvikling.
 • medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
 • give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Der indgår følgende godkendte DEKRA uddannelsescentre til udbuddet af AMU i Danmark:

 • Nordjylland: 
  • DEKRA Nordjylland A/S med skolenummer 847402 og CVR-nr. 32 93 35 21.
 • Midtjylland:
  • DEKRA Midtjylland ApS med skolenummer 669403 og CVR-nr. 27 64 16 79.
 • Syddanmark:
  • DEKRA Sydjylland A/S med skolenummer 575404 og CVR-nr. 27 64 70 06.
  • DEKRA Fyn ApS  med skolenummer 461440 og CVR-nr. 25 69 54 88.
 • Sjælland:
  • DEKRA Sjælland A/S med skolenummer 371401 og CVR-nr. 28 12 83 47.
 • Hovedstaden: 
  • DEKRA A/S med skolenummer 153407 og CVR-nr. 83 68 55 14.

Vores uddannelsescentre er beliggende i alle regioner, med en direktør for hhv. Region Midt- og Nordjylland, Region Syddanmark samt Region Sjælland og Hovedstaden. Hermed sikrer vi i bedst muligt omfang at kunne opfylde de regionale og lokale behov for efterspørgsel på uddannet arbejdskraft inden for transport- og befordringsbranchen.

Vi har et stærkt fokus på at understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Dette sker i samarbejde med relevante virksomheder og aktører, herunder: Undervisningsministeriet (STUK), erhvervsfora, DEKRAs bestyrelser, TUR, Uddannelsesnævnet HAKL, øvrige faglige udvalg og Lokale Uddannelsesudvalg.

Herudover koordinerer vi landsdækkende ved møder mellem direktørerne for de enkelte virksomheder i hele Danmark. Her drøftes strategier inden for de erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske områder – samt midler til at gøre en forskel for branchen og uddannelserne.

DEKRA's organisering ift. udbuddet

DEKRA understøtter sine faglige, pædagogiske og administrative funktioner og miljøer med forskellige værktøjer. Disse værktøjer sikrer, at vi på en kvalificeret, differentieret og professionel måde kan udbyde og gennemføre undervisning inden for alle uddannelsesmål, som er indeholdt i de fælles kompetence beskrivelser, som de enkelte uddannelsescentre er godkendt til.

Organisatorisk er der ansat en direktør for hhv. Region Midt- og Nordjylland, Region Syddanmark samt Region Sjælland og Hovedstaden. Her varetages den overordnede strategiske ledelse, af hhv. det pædagogiske, uddannelsesadministrative og kvalitetsmæssige arbejde ift. programansvaret for AMU m.m.

Den praktiske uddannelsesplanlægning og gennemførelse af undervisningen varetages af uddannelsesdirektører, uddannelseschefer og faglærere. Dette fokus sikrer et fagligt, didaktisk og pædagogisk udviklings- og læringsmiljø af høj kvalitet – med fokus på branchen og kursisterne.

DEKRA arbejder systematisk med faglig og pædagogisk udvikling gennem en løbende opkvalificering af faglærerne. Vores faglærere er uddannet inden for transport- og befordringsbranchen, og har derudover gennemført pædagogisk videreuddannelse der opfylder de faglige og pædagogiske krav til kompetencer på området.

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til brugernes forskelligartede forudsætninger og behov bl.a. som holdundervisning, undervisning i åbent værksted eller virksomhedsforlagt undervisning. Se nærmere under DEKRA's pædagogiske grundlag under DEKRA Pædagogik.

DEKRA sikrer inden for de fem regionale områder, at udbuddet af de tildelte uddannelsesmål under en Fælles Kompetence beskrivelse (FKB), foregår i henhold til gældende lovgivning, og at udbuddet inden for de geografiske dækningsområder imødekommes.

DEKRA's målsætning er, som hovedregel en gang årligt, at udbyde samtlige uddannelsesmål, som er indeholdt i de tildelte FKB, som de enkelte uddannelsescentre har udbudsretten til. Mange af forløbene udbydes dog som garantikurser, således at vores kunder kan regne med deres planlægning af uddannelse, og DEKRA opfylder ad denne vej minimumsaktivitetskravene til de enkelte kernemål.
I praksis varetages udbudsforpligtelsen ved at prioritere udbuddet af de enkelte uddannelsesmål i forhold til regionale og nationale uddannelsesbehov. Vores viden understøttes af en række analyser af markedet, udbuddet, efterspørgslen, det forgangne års aktiviteter – sammenholdt med politisk fokus på det kommende års aktiviteter lokalt som regionalt. Analyserne danner rammen for fastlæggelsen af det kommende års udbud.

DEKRA's løbende planlægning af udbuddet tager udgangspunkt i intervaller mellem kørekort forløbene på hhv. 2, 3 og 5 uger. På de områder, hvor efterspørgslen er mindre – udbydes efter behov, dog minimum en gang om året.

DEKRA's udbud af AMU offentliggøres her på siden. Herudover ligeledes på www.voksenuddannelse.dk og på uddannelsesguiden www.ug.dk. Dette gælder også hold, der er oprettet på baggrund af en konkret forespørgsel fra en virksomhed.

DEKRA's tilgang til undervisningen

DEKRA arbejder systematisk med kvalitetsstyring på AMU-området. Hermed sikrer vi, at vi gør vores bedste til at sikre, at vores aktiviteter til enhver tid overholder gældende regler samt lever op til lovgivningens intentioner. Vores kvalitetsstyring involverer ledelse, administration og faglærere. Vi gennemfører flere gange årligt systematiske interne tilsyn vedrørende markedsføring, tilmelding, optag, betaling, undervisning og vi evaluerer vores kundetilfredshed gennem bl.a. Vis Kvalitet. Tilsynsresultaterne anvendes som ledelsesinformation og -styring med henblik på at hele tiden at blive bedre.

DEKRA tager gennem sin markedsføring, planlægning og gennemførelse af undervisningen og tilhørende aktiviteter højde for, at der sikres en økonomisk ansvarlig forvaltning af udbudsgodkendelserne. De fleste af målene under de enkelte FKB er garantikurser, således at vi imødekommer kundernes forventninger bedst muligt. Endvidere har vores bestyrelser vedtaget, at der betales et gebyr såfremt kunderne aflyser tilmeldte deltagere senere end en uge før påbegyndelse af uddannelse. Herudover benyttes reglerne betaling for holdopfyldelse, etablering af ventelister og offentliggørelse af kriterier for holdstart, herunder minimumsholdstørrelser.

I henhold til reglerne på området sikrer DEKRA, at alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelserne tilbydes screening af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. Med udgangspunkt i screeningsresultatet får deltageren rådgivning og vejledning omkring efterfølgende uddannelsesmuligheder i basale færdigheder inden for AMU, FVU eller anden lovgivning. Vi benytter også med succes ”IT Rygsækken”, som en velfungerende redskab til kursister der har brug for ekstra hjælpemidler.

Afdækning af uddannelsesbehov 

DEKRA afdækker systematisk uddannelsesbehovene i de 5 regioner. Dette sker ved hjælp af flere forskellige tilgange:

 • DEKRAs konsulenter varetager en aktiv og opsøgende indsats ift. virksomheder, organisationer, jobcentre og institutioner. Her drøftes og vejledes om uddannelse, kompetenceudvikling, brancheudfordringer, rekruttering af nye medarbejdere, m.m.
 • Analyser af de regionale udfordringer – herunder tæt dialog med beslutningstagere lokalt (erhvervsråd, arbejdsmarkedsråd, kommunale politikere m.fl.)
 • Dialog om strategi og fokus med de lokale uddannelsesudvalg
 • Dialog og udvikling med de centrale efteruddannelsesudvalg i relation til de FKB uddannelsescentrene har udbudsretten til
 • Sparring og videndeling med AMU udbydere i Foreningen af Private Udbydere (FPU)
 • Vores markedsføring tilrettelægges ift. AMU målgruppen, og vi offentliggør og synliggør vores uddannelser/AMU gennem en række forskellige medier og sammenhænge.
 • Trykte kort, brochurer og fakta ark
 • Annoncering i dagblade, ugeblade og fagblade
 • Pressemeddelelser
 • Årlige nyhedsmøder for kunder og andre interessenter
 • Fyraftensmøder og lignende arrangementer
 • Vores køretøjer

Udlægning og udlicitering af udbudsgodkendelser 

DEKRA forholder sig til reglerne om konkurrence udsættelse, idet der udliciteres til aktører, der kan varetage udbuddet bedre og/eller billigere end DEKRA selv eller andre aktører. DEKRA har flere aftaler – og forventer fortsat af udarbejde aftaler inden for begrænsede områder, hvor DEKRA ikke selv vil kunne gennemføre uddannelsestilbuddet.

Aftalerne udarbejdes efter den af Undervisningsministeriet angivne kontrakt og vil være synlig på DEKRA.dk ligesom der fra den enkelte institutions hjemmeside linkes til den samlede oversigt.

Hvad kan vi hjælpe dig med?